Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Ramowy program kursu:
1. Pedagogika jako nauka o wychowaniu – wybrane zagadnienia z pedagogiki i andragogiki.

a) przedmiot, zadania, podstawowe pojęcia,
b) praktyczna nauka zawodu jako element kształcenia zawodowego uwarunkowanego podstawą programową kształcenia w zawodzie,
c) uczeń – jego potrzeby i zainteresowania,
d) środowisko społeczne ucznia, współpraca z rodzicami i szkołą,
e) kierowanie procesem dydaktycznym i wychowawczym.

2. Psychologia

a) samoocena i samokontrola pracy własnej,
b) rozwój intelektualny człowieka,
c) psychologia rozwojowa,
d) interakcje nauczyciel-uczeń,
e) mowa i porozumiewanie się w sytuacjach uczenia się i nauczania,
f) konflikty i sposoby ich rozwiązywania w grupie rówieśniczej oraz w relacjach nauczyciel-uczeń,
g) specyficzne problemy uczniów na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Metodyka

a) organizacja praktycznej nauki zawodu,
b) dokumentacja przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu,
c) zajęcia praktyczne,
d) rola instruktora,
e) metody i zasady nauczania,
f) formy pracy.

4. Praktyka metodyczna

a) obserwowanie zajęć praktycznej nauki zawodu,
b) pełnienie roli instruktora,
c) omówienie zajęć z prowadzącym praktykę metodyczną,
d) analiza i ocena własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów,
e) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu.

Czas trwania kursu – 80 godzin lekcyjnych.