ELEKTRYK

Ramowy program kursu:
1. Maszyny i urządzenia
a) zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi maszyn i urządzeń elektroenergetycznych,
b) dobór zabezpieczeń, warunki ochrony przeciwporażeniowej.
2. Instalacje elektryczne
a) zasady budowy instalacji sieci elektroenergetycznych,
b) zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektromagnetycznych,
c) ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej
 • zasady wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy eksploatacji urządzeń energetycznych
 • instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia obsługi i otoczenia.
3. Eksploatacja urządzeń.
a) zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych,
b) ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej:
 • zasady wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy eksploatacji urządzeń energetycznych,
 • instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia obsługi i otoczenia.
4. Miernictwo – wykonywanie prac kontrolno – pomiarowych i montażowych
 • pomiar rezystancji instalacji,
 • pomiar impedancji pętli zwarcia,
 • pomiar rezystancji uziemienia,
 • pomiar prądu zadziałania włącznika różnicowoprądowego.
5. Zajęcia praktyczne – wykonywanie instalacji elektrycznych
 • wykonywanie instalacji odbiorczych elektrycznych,
 • montaż osprzętu elektrycznego,
 • wykonywanie pomiarów powykonawczych, pomiar natężenia oświetlenia.
Czas trwania kursu – 150 godzin lekcyjnych.