BRUKARZ

Ramowy program kursu
I. Zajęcia teoretyczne.
1. Podstawy wiedzy o robotach drogowych.
2. Dokumentacja techniczna, zagadnienia BHP.
3. Urządzenia brukarskie
a) zapoznanie się z podstawowymi urządzeniami brukarskimi stosowanymi w zawodzie brukarza ,
b) podział urządzeń brukarskich, drogowych, podstawowe definicje, podstawowe specyfikacje.
4. Elektrotechnika, eksploatacja maszyn
a) podstawowe zagadnienia związane z elektrotechniką,
b) budowa i zasady działania urządzeń brukarskich oraz ich eksploatacji.
II. Zajęcia praktyczne
5. Wykonywanie wykopów, skarp, nasypów i podsypów.
6. Wykonywanie nawierzchni brukowych z kamienia.
7. Wykonywanie nawierzchni z kostek i płytek betonowych.
Czas trwania kursu – 120 godzin lekcyjnych.
.